Regulamin szkoły

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ProfiMedical.

ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA

1) Szkolenia organizuje ProfiMedical Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Świętojańskiej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000831810, NIP: 9542675087, REGON: 241209733

2) Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby,  które dokonały rejestracji w serwisie internetowym pod adresem  www.usg.szkola.pl oraz dopełniły wymaganych formalności.

3) Szkolenia organizowane są w zakresie i  w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń na stronie internetowej.

4) Liczba osób uczestniczących w szkoleniach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń o czym poinformuje zainteresowanych co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż 10 osób.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego w serwisie internetowym pod adresem  www.usg.szkola.pl.

2) Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w ProfiMedical mailowo na adres e-mail: biuro@usg.szkola.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 730 32 23 wew. 205.

3) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. Po tym terminie ze względu na poniesione koszty przez organizatora uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za kurs. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. Na podany przez Uczestnika numer konta bankowego. W terminie do 7 dni.

4) W przypadku braku obecności na kursie, z uwagi na koszty poniesione przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.

4) Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej kwoty za szkolenie do 7 dni roboczych od daty rejestracji, przelewem na konto ProfiMedical numer: PL65 1140 1078 0000 4238 8400 1007 lub poprzez serwis DotPay. Bądz przy pomocy Karty płatniczej : Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro W razie niedokonania płatności, Szkoła USG Profimedical nie może zagwarantować miejsca na kursie.

5) Po otrzymaniu opłaty, uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przekazana uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.

6) Opłata za szkolenie podana jest w złotych polskich.

7) Nie dokonanie  opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia ProfiMedical do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia.

8) Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej..

REKLAMACJE

1) Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia w formie pisemnej. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje będą składane na adres Organizatora.

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

3) Organizator szkolenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika szkolenia w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

4) W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez stronę trzecią, Organizator przekaże reklamację podwykonawcy. Zostanie ona  rozpatrzona zgodnie z procedurami obowiązującymi u podwykonawcy. Odpowiedzialność Organizatora szkolenia zostaje w takim przypadku ograniczona do przekazania w terminie określonym w pkt 1. reklamacji podwykonawcy i poinformowania o tym fakcie uczestnika szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora – ProfiMedical. na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z  postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych organizowanych przez ProfiMedical.

ORGANIZATOR

1) Szkolenia organizuje ProfiMedical Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Świętojańskiej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000330518, NIP: 9542675087, REGON: 241209733.

KURS

1) Kurs jest organizowany na życzenie Klienta i w wyznaczonej przez Klienta placówce.
2) Wymogiem odbycia się kursu jest zapewnienie minimalnej ilości uczestników (15).

REJESTRACJA

1) Rejestracja odbywa się poprzez wyznaczoną przez Organizatora stronę www.
2) Rejestrację należy dokonać do daty wyznaczonej przez Organizatora.
3) Rejestracja na kurs obliguje Uczestnika do uiszczenia pełnej opłaty.

OPŁATA ZA KURS

1) Na kursach indywidualnych NIE obowiązują akcje promocyjne organizowane przez Szkołę USG ProfiMedical.
2) Cena kursu podana w ofercie przez Organizatora jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji oraz akcjom promocyjnym.
3) Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia 100% opłaty za kurs w terminie do 7 dni od daty zakończenia rejestracji.
4) W przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia kursu, Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% ceny kursu z uwagi na koszty poniesione przez Organizatora.
5) W przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia kursu, z uwagi na koszty poniesione przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.
6) W przypadku braku obecności na kursie, z uwagi na koszty poniesione przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie.

7) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.

8) W przypadku nieotrzymania przez Organizatora płatności Uczestnika, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając stosowną wiadomość e-mail. 

PŁATNOŚCI

Organizator  udostępnia Uczestnikowi poniżej wskazane sposoby płatności:

1) Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 

2) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DotPay.

3) Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów , zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

4) Aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”

OFERTA

1) Cena kursu/oferta podana telefonicznie jest ceną/ofertą szacunkową, nie jest ona wiążąca.
2) Ostateczną ofertą jest oferta przesłana mailowo przez Organizatora.

Regulamin uczestnictwa w promocjach organizowanych przez ProfiMedical.

REGULAMIN PROMOCJI “Promocja studencka”

Postanowienia ogólne

1) Organizatorem Promocji „Promocja studencka” jest ProfiMedical Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Świętojańskiej 2a.
2) Zasięg Promocji ogranicza się do strony Szkoły USG ProfiMedical, usg.szkola.pl.
3) Czas trwania Promocji jest nieokreślony.

Warunki i zasady udziału w promocji

1) Udział w Promocji mogą wziąć wszyscy studenci medycyny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Promocja upoważnia Klienta do skorzystania ze zniżki przy zakupie wszystkich kursów organizowanych przez Szkołę USG ProfiMedical w okresie trwania Promocji.
3) Promocją objęte są wszystkie kursy organizowane przez Szkołę USG ProfiMedical za wyjątkiem kursu „Echokardiografia przezprzełykowa”.
4) Aby skorzystać z promocji należy wpisać kod rabatowy podczas rejestracji na kurs. Kod: student-med
5) Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest okazanie na kursie ważnej legitymacji studenckiej.
6) Dane uczestnika kursu muszą się zgadzać z danymi zamieszczonymi na legitymacji studenckiej.
7) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności podanych danych.
8) Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do kursu osoby, której dane przedstawione na legitymacji nie zgadzają się z danymi osoby zapisanej na kurs.
9) Regulamin dostępny jest na stronie usg.szkola.pl/regulamin-szkoly.
10) Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1) Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.